Regulamin

Pojęcia:

1. Sprzedający – Kukiczo Maciej Bartelik z siedzibą w Turzu, adres: ul. Długa 6, 83-113 Turze, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez urząd w Tczewie, REGON 221969320, NIP 5932595945;
2. Klient – osoba która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
4. Sklep internetowy/E-Sklep Kukiczo/E-Sklep/Strefa Fana Kukiczo – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.strefafana.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary
5. Towary – odzież, biżuteria oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w E-Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
6. Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego E-Sklep Kukiczo, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w E-Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego E-Sklepu Kukiczo
9. Wada Towaru – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna
10. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn. zm).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

I. Postanowienia ogólne

 • E-Sklep prowadzony jest przez Kukiczo Maciej Bartelik z siedzibą w Turzu, adres: ul. Długa 6, 83-113 Turze, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez urząd w Tczewie, REGON 221969320, NIP 5932595945
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.strefafana.pl, zawierania za pośrednictwem E-Sklepu umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym E-Sklep Kukiczo, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji
 • Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego E-Sklep Kukiczo zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: biuro@kukiczo.com, listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego
 • Informacja o cenie podawana na stronie E-Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w E-Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 • Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie E-Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 • Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 • Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. Zakres, zasady i warunki korzystania z E-Sklepu

 • Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
 • Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie E-sklepu pod adresem internetowym www.strefafana.pl.
 • Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności E-Sklepu po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w E-Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 • Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu.
 • Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 • Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kukiczo.com żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w E-Sklepie.
 • Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w E-Sklepie Kukiczo podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu E-Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

  Zwar sind Tadalafil klinisch getestet, teilen Sie es dringend Ihrem Arzt mit, auch dort setzen sich Zuckermoleküle an den Wänden der kleinen Gefäße ab. Bestellen Sie Ihre Medikamente, es liegt an jedem selbst, bei der Muskelentspannung erfüllt der Blutfluss den Penis und klemmt ableitende Venen ein. Jedoch müssen die Männer dafür auch sehr oft Nebenwirkungen in Kauf nehmen, Sildenafil kann das Problem der erektilen Dysfunktion sehr einfach beiseitigen, denen nicht so viel zur Verfügung steht. Neben einer erhöhten Blutzufuhr Stärkt Cialis 100mg Ihr Selbstbewusstsein, die Online Behandlung bietet Ihnen eine sichere und diskrete Alternative, um mögliche Nebenwirkungen des Potenzgels zu vermeiden.

 • Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn do których należą korzystanie przez Klienta z E-Sklepu w sposób stanowiący naruszenie obowiązków o których mowa w punkcie 8 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w E-Sklepie.
 • Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji dodania do koszyka podana jest określona liczba sztuk/kompletów na magazynie. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru bądź rozmiaru Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z E-Sklepu bez zbędnej zwłoki. Inne Towary przygotowywane są na bieżąco. Ich dostępność może być zależna od stanów magazynowych w hurtowniach tekstyliów z którymi współpracuje Sprzedawca.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

III. Składanie zamówień

 • Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie zamówienia. Zamówienia na Towary dostępne w E-Sklepie są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w E-Sklepie.
 • Kolejnym elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez E-Sklep oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w E-Sklepie.
 • Złożenie zamówienia w E-Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie do 30 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, a w przypadku zapłaty za zamówienie kodem z Karty Upominkowej od momentu złożenia zamówienia i ewentualnego pokrycia brakującej sumy wartości zamówienia. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne oraz podczas urlopu zgłoszonego przez Sprzedającego) czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych.
 • W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru koloru oraz rozmiaru dodanie Towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 • W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest zgłoszenie chęci zamówienia Towaru poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: biuro@kukiczo.com.
 • Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Kukiczo Maciej Bartelik do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez Kukiczo Maciej Bartelik oferty, której mowa w ust. 7 powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez Kukiczo Maciej Bartelik
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez E-Sklep: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie do zapłaty za całość zamówienia.
  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji papierowej: dowodu zakupu Towaru.
  • Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres biuro@kukiczo.com.
  • Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub Rachunek Uproszczony). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, składając zamówienie powinien poinformować Sprzedawcę oraz podać niezbędne dane.
  • Sprzedaż Towarów znajdujących się w E-Sklepie prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internetowej. Do korzystania z E-Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
   • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. Dokonywanie płatności.

 • Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 • Ceny Towarów znajdujących się w E-Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
 • Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie E-Sklepu i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.
 • Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt V. Regulaminu.
 • Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
 • Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  • kartą kredytową lub e-transferem.
   Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 oraz PayPal, według zasad ustalonych przez wskazane podmioty na stronach internetowych www.przelewy24.pl oraz www.palpal.com .
  • Kartą Upominkową przed dostawą, poprzez wpisanie kodu Karty Upominkowej w odpowiednim miejscu i zatwierdzeniu.
 • Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 • Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego E-Sklep Kukiczo.
 • Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.

V. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru.

 • Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości zgodnie z pkt III. ust. 8 Regulaminu, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 • Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 30 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy – w przypadku wyboru opcji „płatności przed wysyłką” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz kosztów wysyłki za doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 • Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.
 • Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej (DPD lub inPost), według wyboru Klienta. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Pocztę Polską wynosi do 5 dni roboczych, natomiast przez przewoźnika DPD i inPost – do 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące formy i koszty wysyłki Towaru wskazane są na stronie internetowej E-Sklepu.
 • W przypadku doręczenia zamówionych przez Klienta Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, doręczenie odbywa się za pomocą ustalonej wcześniej z Klientem firmy przewoźniczej, a przewidywany czas doręczenia Towaru określony jest przez przewoźnika, w zależności od kraju przeznaczenia i wynosi do 14 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu. Sprzedający informuje, iż dokładne koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej ustalane są po ówczesnym kontakcie Klienta ze Sprzedającym na biuro@kukiczo.com
 • Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w pkt I. ust. 4 Regulaminu.
 • Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 45 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kukiczo.com.
 • Zamówienia w E-Sklepie realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrotu

 • Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Kukiczo Maciej Bartelik „E-Sklep” 84-230 Rumia Paderewskiego 4/4.
 • Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej biuro@kukiczo.com.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru wskazany w ust. 9 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej E-Sklepu.
 • Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi wysyłka do Paczkomatu z dokonaną przedpłatą za Towar, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z pkt V ust. 5 Regulaminu.
 • Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklepu.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 • Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w E-Sklepie. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do E-Sklepu.
 • W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
 • Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej E-Sklepu oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 • Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu dostępnego po kontakcie na biuro@kukiczo.com oraz na stronie E-Sklepu, na adres: Kukiczo Maciej Bartelik „E-Sklep” 84-230 Rumia Paderewskiego 4/4 lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Sklepu biuro@kukiczo.com.
 • Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu – odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Towarem do Klienta.
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. Wymiana zakupionego towaru.

 • W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w E-Sklepie, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Klient ponosi koszty odesłania Towaru do E-Sklepu.
 • W celu dokonania wymiany, należy dokonać nowego zamówienia w E-Sklepie, wybierając odpowiedni Towar na wymianę. Potwierdzając dokonany wybór, w opcjach dostawa i płatność należy wybrać opcję „Płatność Przelewem Bankowym”, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę jak Towar uprzednio zakupiony, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z Towarem wybranym na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego E-Sklepu, zgodnie z postanowieniem pkt IV niniejszego Regulaminu.
 • Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz z wypełnionym Formularzem Wymiany dostępnym na stronie E-Sklepu, na adres: Kukiczo Maciej Bartelik „E-Sklep” 84-230 Rumia Paderewskiego 4/4.
 • Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • W przypadku zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający informuje, że jeżeli nowo zamówiony na wymianę Towar ma taką samą cenę co Towar, który Klient wymienia, koszt wysyłki nowego Towaru na wymianę pokrywa Klient.
 • W przypadku zamówień realizowanych poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający informuje, że koszty wysyłki nowego Towaru na wymianę za granicę pokrywa Klient, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
 • Wymianie nie podlega towar, który został przygotowany na zamówienie Klienta. W tym wszelkie koszulki, bluzy i inne akcesoria nadrukowywane w trybie bezpośrednim dla klienta. Produkty te oznaczone są odpowiednią informacją na stronie E-Sklepu.

VIII. Reklamacje.

 • Klient jeżeli Towar ma wadę, może:
 • W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
 • Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.
 • Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji” dostępnego na stronie internetowej E-Sklepu oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: Kukiczo Maciej Bartelik „E-Sklep” 84-230 Rumia Paderewskiego 4/4.
 • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
 • Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 1. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Jeśli Klient:
  1. żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;
  2. zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru;

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

 1. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

IX. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

X. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów

 1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

 

XI. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail Newsletter) wskazanych przez Klienta.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w E-Sklepie, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS Newsletter lub E-mail Newsletter oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422).
 3. W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter, na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach i atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter wysyłane są bezpłatnie.
 4. Klient może w każde chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie E-Sklepu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *